Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Δήμος Χαλανδρίου: Ενίσχυση οικονοµικά αδύνατων κατοίκων µε χρηµατικά βοηθήµατα

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου αποφάσισε οµόφωνα την έγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.600,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6733 «Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες» του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε.2015, 

Δείτε Ε Δ Ω την απόφαση του Δ.Σ.